Õppetöö

| Õppeaasta eesmärk

2022/23. ÕPPEAASTA PEAEESMÄRGID

Tegevus Tulemus
Õpilaste individuaalsete võimete arvestamine ja arendamine muutunud õpikäsituse ja eriolukorra tingimustes
  • Kaasajastatud ning uue riikliku õppekavaga kooskõlla viidud ainekavad
  • Välja on töötatud mitteeristava ja kujundava hindamise põhimõtted
  • Ülekoolililiste lõimitud projektipäevade ja õppeürituste elluviimine
Kaasaegse õpilassõbraliku õpikeskkonna arendamine
  • Paranenud liikumisvõimalused kooli õuealal
  • Kooli siseilme on õpilassõbralik ja õppimist toetav (“rääkivad seinad”, kaasaegne mööblipaigutus, puhke- ja rekreatsioonialad)
  • Korrapidamise süsteem on ajakohastatud